Kontrole

Przebieg i efekt kontroli:

 

Lp.

Data

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

Zalecenia

 

 1.

08.02.2013r

ZUS Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do  ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych  i wypłacanie tych świadczeń  oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Nie wydano zaleceń

 

2.

13.02.2013r

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Formy wypoczynku

Bez uwag

 

3.

26.03.2013r

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ustalenie harmonogramu ewaluacji problemowej

Bez uwag

 

4.

09.04.2013r – 12.04.2013r

i

15.04.2013r

 

19.04.2013r

Kuratorium Oświaty Katowice

Ewaluacja zewnętrzna

 

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznej problemowej

Bez uwag

 

5.

06.05.2013r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Ocena gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Nie wydano zaleceń

 

6.

30.08.2013r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2013/2014

Nie wydano zaleceń

 

7.

12.11.2013r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Ocena stanu sanitarno technicznego w obiekcie

Nie wydano zaleceń

 

8.

28.11.2013

Kuratorium Oświaty Katowice

Kontrola planowa wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanych podręczników na terenie szkoły

Nie wydano zaleceń

 

9.

02.12.2013r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Ocena stanu sanitarnego przedszkola

Nie wydano zaleceń

 

10.

26.03.2014r

Kuratorium Oświaty Katowice

Ocena stanu przygotowania szkoły do przyjęcia pierwszoklasistów (w tym przedszkolaków)

Wydano 3 zalecenia

Zrealizowano 2 zalecenia

1 zalecenia nie zrealizowano            z powodu braku środków

11.

06.06.2014r

Kuratorium Oświaty Katowice

Kontrola doraźna organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych, indywidualnego nauczania oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Nie wydano zaleceń

 

12.

29.07.2014r

Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Kontrola książki obiektu i wykonanych przeglądów technicznych

Wydano 1 zalecenie

Zrealizowano zalecenie

13.

07.10.2014r

Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach opłacone z dotacji

Nie wydano zaleceń

 

14.

03.12. 2014r.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Ocena stanu higieniczno - sanitarnego placówki

Nie wydano zaleceń

 
15.

14.01. 2015r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kontrola prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych

Nie wydano zaleceń

 
16.

05.02. 2015r.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Formy wypoczynku zimowego

Wydano 1 zalecenie

Zrealizowano

zalecenie

17.

30.03.2015

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Ocena stanu sanitarnego przedszkola

brak zaleceń

 

 

18.

18. 05. 2015

Kuratorium Oświaty Katowice,

Prawidłowość prowadzenia przez szkołę działań wychowawczych i zapobieganie wśród dzieci i młodzież zagrożeniom uzależnieniami.

brak zaleceń

 
19.

07.08.2015

Wydział Edukacji UM Katowice

Kontrola wypoczynku letniego oraz dyscyplina pracy pracowników administracji

brak zaleceń

 
20.

20.08.2015

Kuratorium Oświaty Katowice,

Kontrola wypoczynku letniego

brak zaleceń

 
21

22.02.2016

Urząd Miasta Katowice Wydział

Formy wypoczynku zimowego uczniów.

brak zaleceń

 
22.

08 03 2016

PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarnego przeszdkola.

brak zaleceń

 
23.

15.03.2015

PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarnego szkoły.

brak zaleceń

 
24.

09. 03. 2016 - 12 04 2016

Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice

Realizacja planu dochodów i wydatków, sprawy organizacyjno - kadrowe.

wydano zalecenia

 zalecenia wykonano
25.

30.06 2016

Śląski Kurator Oświaty

Organizacja i tematykazajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach w ostatnim tygodniu nauki.

brak zaleceń  
26.

02. 07. 2016

PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

brak zaleceń  
27.

04. 07. 2016

UM Katowice Wydział Edukacji

Formy wypoczynku letniego uczniów. Frekwencja.

brak zaleceń  
28.

12 08 2016

PINB Katowice

Kontrola prawdłowości prowadzenia książki obiektu budowlanego, protokołów przeglądów poszczególnych instalacji, przeglądów trzyletnich i pięcioletnich.

brak zaleceń  
29.

21.09.2016

UM Katowice WE

Audyt informatyczny

   
30.

03 11 2016 - 09 11 2016

UKS Katowice

Prawdłowości realizacji obowiązków zw. z gromadzeniem danych do wyliczenia subwencji oświatowej za lata 2013 - 2014.

   
31.

17. 01 2017

PSSE Katowice

Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w związku z wypoczynkiem zimowym.

brak zaleceń  
32.

31 01 2017

UDT Katowice

Rewizja zewnętrzna i wewnętrzna hydrofora nr fabr. 5745

   
33.

16.03 2017

KO Katowice

Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

   
34.

27 03 2017

PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarnego przedszkola.

   
35.

18 05 2017

UM Katowice

Audyt Masta Katowice

   
36.

29 06 2017

PSSE Katowice

Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w związku z wypoczynkiem letnim.

   
37.

22 08 2017

KO Katowice

Kontrola wypoczynku letniego.

   
38.

7,8,11 12. 2017

KO Katowice

Ewaluacja problemowa. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

   
39.

28 12 2017

KO Katowice

Ewaluacja zewnętrzna podsumowanie, przedstawienie wyników i wniosków.

   
40.

06 02 2018

PSSE Katowice

Ocena bieżącego stanu sanitarno - higienicznego w związku z trwającym wypoczynkiem zimowym.

   
41.

12 02 2018

WAiK UM Katowice

Ocena wydawania orzeczeń o kształceniu specjalnym.

   
42.

21 03 2018

PSSE katowice

Ocena realizacji projektu "Klub zdrowego przedszkolaka"

   
43.

11 04 2018 - 12 06 2018

OIP PIP Katowice

Wybrane zagadnienia dot. przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bhp.

   
44.

08 05 2018 - 23 05 2018

O/ZUS Chorzów

Kontrola zgodna z upoważnieniem.45

   
45.

24 08 2019

 PSSE Katowice

Ocena bieżącego stanu sanitarno - higienicznego w trakcie trwania wypoczynku.

   
46.

30 08 2018

KO Katowice

Kontrola wypoczynku

   
47.

26 09 2019

PSSE Katowice

 Ocena stanu sanitarno - higienicznego zgodnie z arkuszem oceny stanu sanitarnego.

   
48.

23 10 2018 - 24 10 2018

KO Katowice

Badanie kompetencji kluczowych

   
49. 

26 10 2018

PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarnego przedszkola

   
50. 

11 02 2019

UM Katowice

Ocena pracy dyrektora

   
51.

19 02 2019

PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarno - higienicznego w trakcie trwania wypoczynku zimowego.

   
52. 

11 03 2019 - 12 03 2019

KO Katowice

Organizacja pracy szkoły w zakresie planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego.

   
53.

09 05 2019

PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego.

   
54.

03 06 2019

Inspektor Pracy PIP

Sprawdzenie realizacji środków prawnych wydanych po kontroli organów PIP.

   
55.

28 06 2019

PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

   
56.

21 08 2019

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Kontrola książki obiektu budowlanego i przeglądów okresowych.

   
57.

29 08 2019

PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarno - higienicznego bloku żywieniowego w trakcie wypoczynku letniego.

   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2014 22:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Drabik
Ilość wyświetleń: 464
25 września 2019 22:32 (Grzegorz Drabik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 22:18 (Grzegorz Drabik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 18:04 (Grzegorz Drabik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)